Skälig levnadsnivå en rättskandal

 

I socialtjänstlagen kapitel 4 som handlar om bistånd i olika former finns det en skrivning som säger att man har rätt till en skälig levnadsnivå  men vad denna skäliga levnadsnivån är för något och hur den skall beräknas finns det inget skrivet om i någon lagtext detta trots att landet skal styras av lagarna enligt sveriges grundlag

Detta betyder att det är helt upp till den tjänstemanen som utreder behovet som själv helt godtyckligt bestämmer vad som är skälig levnadsnivå för en enskild kommuninvånare och det innebär attt det finns lika många bedömningar som det finns handläggare i sveriges samtliga kommuner och förvaltningsrätter

Detta står helt i strid gentemot grundlagen kapitel 1 som säger ” 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408”

Men i och med att det är upp till den enskilde tjänstemanesgodtycke vad som är en skälig levnadsnivå så är detta inte en opartisk bedömning utan det är en partsinlaga av tjänstemanens inställning till vad en skälig levnadsnivå är för den enskilde kommuninvånaren

Så här står det i socialtjänstlagen om icke ekonomiskt bistånd enligt kapitel 4

   Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).”

I en modern och demokratisk rättstat kan man inte låta en enskild tjänsteman få bestämma helt godtyckligt vad som är en skälig levnadsnivå för en viss kommuninvånare och att överhuvudtaget säga att det finns en skälighetsnivå står i strid mot allas lika värde och allas lika rätt som finns inskrivet i grundlagen som står över socialtjänstlagen

 

 

 

%d bloggare gillar detta: