Funktionsnedsatta mister sitt medborgarskap

 

Sveriges funktionsnedsatta som har en funktionsnedsättning som gör det nödvändigt att få praktisk hjälp av en annan person för att kunna fungera i livets olika skeenden mister sitt svenska medborgarskap tack vare sveriges politikerkår somlåter myndighetsveriges olika tjänstemän begränsa våra möjligheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som våra lagar föreskriver och även dom internationella  åtaganden som sverige har förbundit sig att efterleva i och med att man har undertecknat och ratificerat olikakonventioner

Sveriges grundlag garanterar landets samtliga medborgare vissa friheter men dom gäller inte dom funktionsnedsatta med stora hjälpbehov dom fråntas sina möjligheter till dom grundlagskyddade fri och rättigheter som grundlagen föreskriver

 

Så här ser delar av vår grundlag ut

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

 

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.   ”

 

Redan här kan vi konstatera att sveriges politiker och biståndsbedömmare bryter mot vår grundlag  man fråntar oss våra möjligheter till  delaktigheten i samhällslivet och man ser oss inte som lika mycket värda som övriga medborgare

 

 

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).”

 

Vi kan lugnt konstatera att man även struntar i detta för det råder inga som helst tvivel om att handläggarna som utreder våra behov är partiska gentemot staten och kommunerna och bryr sig inte om inlämnade intyg och dom anser sig stå  över andra yrkeskårers kunnande i våra specifika olika behov som vi har på grund av våra funktionsnedsättningar

 

 

” 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, 5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och 6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”

 

Även här kan vi klart konstatera att vi med omfatttande funktionsnedsättning inte får utnytta det som står här ovan när det gäller punkterna 2-6

Genom alla olika begränsningar av den nödvändiga hjälpen vi har behov av mycket starkt begränsas i våra möjligheter till ettt fullt deltagande i samhällslivet så förnekas vi våra demokratiska möjligheter  som andra medborgare kan utnyttja  man straffar oss från ett aktivt deltagande enbart på grund av våra funktionsnedsättningar

 

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).”

Detta bryter man hela tiden eftersom man måste uppge sådant när man begär den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna lämna bostaden och deltaga i olika aktiviteter

 

 

 

” Kroppslig integritet och rörelsefrihet

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).”

 

Om vi vill ha hjälp via myndigheterna så tvingas vi till att låta myndigheterna kränka vår personliga intigritet och ställa en mängd helt onödiga frågor om våra mest intima saker och allt sparas i olika register

Om vi inte ställer upp på dessa mycket kränkande frågor så får vi ingen hjälp vi har alltså inga som helst möjligheter till att neka att vi hamnar i olika register där man kan se våra mest intigriteskänsliga delar

 

 

” Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408).”

 

Men är man funktionsnedsatt med stora hjälpbeov så fråntar myndighetsverige oss våra demokratiska möjligheter till ettt fullt deltagande i samhällslivet man miste med andra ord sitt medborgarskap bara för att man har en funktionsnedsättning

 

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).

Här kan vi med råge klart konstatera att detta inte gäller osss med funktionsnedsättningar som innebär att vi måste få praktisk hjälp för att kunna lämna våra bostäder

 

” Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).”

Här kan vi mycket klar konstatera att sveriges myndigheter bryter mot europakonventionen

 

” Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande

behandling eller bestraffning”

 

Här kan vi med mycket stor säkerhet konstatera att vi dagligen blir utsatta  för både omänsklig och  förnedrande behandling av myndighetsverige

 

 

Det är nu verkligen hög tid att samtliga politiker ser till att hela myndighetsverige verkligen lever upp till vår grundlag och även dom konventioner som sverige har undertecknat och ratificerat och därmed är förbundna att efterleva

Man kan inte hänvisa till kommunernas självstyre för att undslippa sitt ansvar det som vår grundlag och konventioner föreskriver för attt ge landets samtliga invånare sina rättigheter enlig lagarna och konventionerna och inte undanta dom funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: