Kapitel 5 i socialtjänstlagen den glömda och gömda delen av lagen

 

Kapitel 5 i socialtjänstlagen                               handlar om människor med särskilda behov och där ingår funktionsnedsatta och äldre och det finns en särskild skrivning att vi har rätt att erhålla den hjälp och stöd vi har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Men det struntar både kommunerna och domstolsväsendet fullständigt i

Båda dessa instanser anser nämligen att det kommunala självstyret står över dom nationella lagarna och struntar i att ge oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av på grund av våra funktionsnedsättningar vi har

Vi får i och med detta förfarande finnas oss i att leva ett kraftigt försämrat liv med sämre hälsa och social isolering som följd

Det har nu gott så långt i inskränkningarna av våra liv att allt flera väljer att avsluta sina liv i förtid och så kan vi inte ha det längre vi måste nu höja våra röster ordentligt och skrika högt och kräva vår rätt till ett fullt fungerande liv utan en massa olagliga begränsningar av våra liv enbart på grund av våra funktionsnedsättningar

Dom kommunala tjänstemännen och kommunpolitikerna samt domstolsväsendet måste nu med omedelbar verkan leva upp till våra nationella lagar och se till att dom efterlevs i enlighet med den lagtext somfinns nedtecknad det är bara att läsa innantill

Socialtjänstlag (2001:453)

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

 

Äldre människor

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).    Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).

Ändrad 2010-06-04 gm SFS 2010:427, ikraft 2011-01-01

 

RÅ 2007 ref. 86 En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social…
RÅ 2010 ref. 44 Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har…

5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.    Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.    Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427).

Ändrad 2010-06-04 gm SFS 2010:427, ikraft 2011-01-01

 

RÅ 2007 ref. 86 En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social…
RÅ 2010 ref. 44 Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har…

6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.    Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.    Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor. Lag (2009:726

 

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.    Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.    Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.    Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

8 a § Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:981).

 

 

 

%d bloggare gillar detta: