Sveriges myndigheter vill framställa sig som  skyddare av våra mänskliga rättigheter

Kommunerna och dom statliga myndigheterna vill gärna att man skall se dom som värnare av våra mänskliga rättigheter

Men dom är faktiskt våra största motståndare för att sverige skall kunna  ses som ett föregångsland i skyddande av våra mänskliga rättigheter  man har undertecknat och ratificerat konventionen om  mänskliga rättigheter för funktionsnedsattta  och har därmed förbundit sig att förändra samtliga lagar-föreskrifteroch sedvänjor som förhindrar just dom funktionsnedsatta från att  kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet  fullt ut

Konventionen är gilltig sedan 2009-01-14 och detta innebär att allt sedan dess så skall kommunerna och dom statliga myndigheterna inte fatta några som helst beslut som förhindrar funktionsnedsatta frå att kunna vara fullt delaktiga i hela samhället

Men vad har hänt i praktiken  igentligen

Det har väl aldrig fattats så många avslagsbeslut om sökta insatser  som det har skett sedan konventionen blev gilltig i sverige och avslagen har bara fortsatt att öka i en allt snabbare takt och vi ser inget som helst slut på uppfinningsrikedommen när det gäller att motivera avslagen på sökta insatser

Så om sverige skall vara den  som verkligen värnar dom mänskliga rättigheterna  så måste man också verkligen leva upp till  konventionens olika artiklar och verkligen se till attt ALLA funktionsnedsatta ffår den hjälp man verkligenbehöver få på grund av simn funktionsnedsättning så attman kan vara fullt delaktig i det svenska samhällslivet fullt ut

 

Sveriges myndigheter vill framställa sig som  skyddare av våra mänskliga rättigheter

Kommunerna och dom statliga myndigheterna vill gärna att man skall se dom som värnare av våra mänskliga rättigheter

Men dom är faktiskt våra största motståndare för att sverige skall kunna  ses som ett föregångsland i skyddande av våra mänskliga rättigheter  man har undertecknat och ratificerat konventionen om  mänskliga rättigheter för funktionsnedsattta  och har därmed förbundit sig att förändra samtliga lagar-föreskrifteroch sedvänjor som förhindrar just dom funktionsnedsatta från att  kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet  fullt ut

Konventionen är gilltig sedan 2009-01-14 och detta innebär att allt sedan dess så skall kommunerna och dom statliga myndigheterna inte fatta några som helst beslut som förhindrar funktionsnedsatta frå att kunna vara fullt delaktiga i hela samhället

Men vad har hänt i praktiken  igentligen

Det har väl aldrig fattats så många avslagsbeslut om sökta insatser  som det har skett sedan konventionen blev gilltig i sverige och avslagen har bara fortsatt att öka i en allt snabbare takt och vi ser inget som helst slut på uppfinningsrikedommen när det gäller att motivera avslagen på sökta insatser

Så om sverige skall vara den  som verkligen värnar dom mänskliga rättigheterna  så måste man också verkligen leva upp till  konventionens olika artiklar och verkligen se till attt ALLA funktionsnedsatta ffår den hjälp man verkligenbehöver få på grund av simn funktionsnedsättning så attman kan vara fullt delaktig i det svenska samhällslivet fullt ut

 

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.

tifikation Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig till.

 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

New York den 13 december 2006

 

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen och det fakultativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 15 december 2008. Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009.

 

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr. 2008/09:38.

 

Sverige har fått mycket kraftig kritik för att man inte lever upp till konventionens olika artiklar

 

Så här skriver FNs övervakningskommission i sin kritik

Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in­förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

 

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

 

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens

politik och kommunernas politik när det gäller att genom­föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of­ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet

No 3/2011 H.M. v Sweden.

 

Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.

 

Genom att inte se till att konventionen blir en del av den svenska lagstiftningen så säger våra makthavare att funktionsnedsatta samhällsmedborgare inte skall kunna leva som alla andra och att dom fina orden om allas lika värde och allas lika rätt äringet som dom funktionsnedsatta skall omfattas av

 

Så samtliga politiker på samtliga nivåer i samhället nu är det dags att ni talar ut och förklarar för oss funktionsnedsatta varför vi inte skall ha samma rättigheter som icke funktionsnedsatta har rätt till

Men som vanligt så kommer ni säkert att bara tiga och vägra att yttra er

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: