Övergreppen på funktionsnedsatta sanktioneras av riksdag och regering samt Sveriges kommuner

 

Man stödjer att funktionsnedsatta utestängs från stora delar av samhället och samhällsgemenskapen genom att man tillåter myndigheterna sätta upp en massa olika begränsningar av dom funktionsnedsattas liv

 

Man tillåter att den fria rörligheten starkt begränsas genom att man inte kan flytta som alla andra och om man flyttar så måste man som funktionsnedsatt med stora hjälpbehov söka om dom hjälpinsatserna man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning

 

Man begränsar vår rätt att vara uppe hur länge man själv vill och hur ofta man skall få gå på toaletten och sköta sina hygienbehov samt hur ofta man skall få lämna bostaden för att träffa sina vänner eller uträtta olika ärenden man har behov av

 

Som funktionsnedsatt med färdtjänstbehov så får man inte själv avgöra hur ofta man vill åka någonstansdet bestämms av tjänstemännen så du har inte samma rätt som andra att fritt resa med kollektivtrafikenfärdtjänsten är en del av kollektivtrafiken

Man måste som funktionsnedsatt med färdtjänstbehov ansöka fyra veckor förväg om man vill passera kommun eller länsgränsen och då skall en tjänsteman utreda om detta behov av att passera gränsen nverkligen är nödvändigt och anser tjänstemannen att det inte är nödvändigt så måste man helt enkelt avstå från denna resa

 

Våra liv är helt beroende av andra människors välvilja och man bryr sig inte om man som funktionsnedsatt blir diskriminerad i olika sammanhang genom att den övervakningsmyndighet som finns själva bestämmer över om man har blivit diskriminerad eller inte

 

Man fråntas helt den viktigaste delen av en människas liv nämligen självbestämmandet det tar andra över helt

 

Listan på alla övergrepp som man som funktionsnedsatt med hjälpbehov blir utsatt för kan göras hur lång som helst eftersom uppfinningsrikedomen hos beslutsfattarna är enorm

 

Man måste nu från politikerhåll sätta ner foten och mycket kraftigt säga ifrån att alla funktionsnedsatta med hjälpbehov också får dessa behov tillgodosedda fullt ut om man menar något med att konventionen om mänskliga rättigheter verkligen skall vara det rättesnöre som alla skall efterleva utan begränsningar

FN:s övervakninskommission skriver i sin rapport över Sveriges agerande

Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in­förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

 

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

 

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens

politik och kommunernas politik när det gäller att genom­föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of­ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet

No 3/2011 H.M. v Sweden.

 

Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.

=================================================================================

 

 

%d bloggare gillar detta: