319 veckor har vi nu väntat på att bli fullvärdiga medborgare i Sverige

319 veckor har nu förflutit sedan konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta började att gälla i Sverige

 

Varför skall det vara så svårtatt se till att denna konvention verkligen efterlevs fullt ut så att även vi som lever med en funktionsnedsättning får vara fullvärdiga medborgare och få leva ett liv utan begränsningar uppställda av personer som inte har en aning om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning som gör en helt beroende av medmänniskors välvilja för att kunna fungera i livets olika skeenden

Det skall inte behöva vara så att vi skall behöva stå med mössan i hand och tigga och be för att få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen föreskriver att vi har rätt till

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.

tifikation Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig till. För information om vilka konventioner som Sverige har ratificera tär barnkonventionen och funktionshinderkonventionen men ingen av dessa är implementerad i den svenska lagstiftningen ännu av någon outgrundlig anledning

 

FN:s kommitté kritiserar Sverige på flera punkter. Den viktigaste kritiken gäller det faktum att konventionen inte har blivit integrerad i svensk lag. En konsekvens av det är att myndigheter och rättsinstanser får göra sin egen tolkning av konventionen

===============================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: