Vi följer lagarna

Alla handläggare av funktionsnedsattas rätt till ett fullgott liv i full samhälsgemenskap säger att man följer landets lagar

Men vilka är dessa lagar där det står att man skall begränsa dom funktionsnedsattas rätt att leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Jag hittar ingen sådan lag jag hittarbara lagar där det klart framgåår att funktionsnedsatta har rätt attt får det stöd och hjälp man behöver för att kunna fungera i livets olika skeenden

Här har vi sveriges grundlag där finns inget som säger att man skall begränsa vår rätt till ett fungerande liv

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K2

Här har vi socialtjänsten där det klart står att vi har rättt att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Här har vi LSS lagen

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

 

Vi har även konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som gäller sedan 2009-01-14 där det slås fast att vi har rätt att få leva som alla andra och få den nödvändiga hjälpen vi behöver på grund av våra funktionsnedsättningar

Det vore mycket intressant omv vi kunde få se den lagen man stödjer sig på när man starkt begränsar vår rätt att få leva som andra utan en funktionsnedsättning

Om man inte kan visa fram den lagen så har vi den största skandalen i svensk  rättshistoria någonsin för som det nu fungerar så sitter det tusentals människor som inte får leva som alla andra i samhället har rätt till enbart på grund av sina funktionsnedsättningarr

 

%d bloggare gillar detta: