Likhet inför lagen men inte i sverige

Vi har en rättighetslag  Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade men den lagen har en tydlig åldersdiskriminering inbyggd eftersom den  bara omfattar personer upp till 65 ¨år  efter din 65 årsdag kan du inmte  ansöka om stöd på grund av omfattande funktionshinder  enligt denna lag

Detta betyder att om du råkar ut för något som ger dig ett funktionshinderdär du behöver omfattande praktisk hjälp av andra för att kunna fungera i livets olika skeenden så har du inte rätt till personlig assistans  efter din 65 års dag men om du lämnar in en ansökan nom personlig assistans när du är 64 år och 11 månader så har du rätt till stödinsatser enlig denna rättighetslag för resten av livet om du tillhör lagens personkrets

Så din ålder har stor betydelse för vilket stöd du kan få på grund av ditt funktionshinder i sverige

Men att detta strider mot den konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade struntar sverige fullständigt i trots att man ha förbundit sig rent juridiskt att efterleva denna viktiga konvention i och med att sverige och EU har undertecknat och ratificerat denna konvention

Vi behöver alltså förändra  LSS lagen så att den omfattar alla åldrar och det är i linje med det mantra som finns attalla skall bo kvar i sina lägenheter oavsett hur mycket  praktisk hjälp man kan behöva på grund av funktionshinder

Men får man inte den nödvändiga hjälpen man behöver på grund av funktionshinder så begår  kommunerna brott mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade

Frågan blir vart har vi pensionärsorganisationerna  och funktionshinderörelsen i denna mycket viktiga fråga  för att vi skall få ett samhälle för ALLA

 

 

%d bloggare gillar detta: