Hur länge skall man tillåta husarest av ideologiska skäl?

Vi har flera tusen personer som sitter i husarest enbart på grund av att man ha ett funktionshinder som gör det nödvändigt att få praktisk hjälp  för att kunna lämna bostaden

Dessa  personer frihetsberövas av rent idiologiska skäl trots att frihetsberövning är straffbart enlig svensk lag och kan ge fängelse mellan 1-10 år

Trots detta s¨å tillåter sveriges förvaltningsdomstolar  detta brott och till och med understödjer detta  brott

Det visar på att funktionshindrade som måste ha hjälp för attt kunna ta sig ut från bostaden är helt rättslösa i sverige som har en grundlag som  förbjuder frihetsberövande

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).

 

Rättssäkerhet

9 § Om en annan myndighet än en domstol har berövat någon friheten med anledning av brott eller misstanke om brott, ska han eller hon kunna få frihetsberövandet prövat av domstol utan oskäligt dröjsmål. Detta gäller dock inte när det är fråga om att till Sverige flytta över verkställighet av en frihetsberövande påföljd enligt en dom i en annan stat.

Vi har även konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  i artikel

Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet

 

1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

 

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

 

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

 

2. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: