Mänskliga rättigheter motarbetas av regeringen och riksdagen

 

Trots att Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade så agerar både regeringen och riksdagen helt emot denna konvention vilket är mycket märkligt och visar klart på att Sveriges regering ch riksdag inte tycker att funktionshindrade skall ha samma rättigheter till ett liv i full samhällsgemenskap såsom den övriga befolkningen har rätt till

 

Enligt konventionens artikel 4 så förbinder sig Sverige att förändra samtliga lagar – föreskrifter och sedvänjor som förhindrar dom funktionshindrade från den fulla samhällsgemenskapen som den övriga befolkningen har rätt till

Regeringenoch riksdagen tar hela tiden fram en massa olika lagförslag och regelverk som helt står i strid mot konventionens samtliga artiklar och försvårar funktionshindrades möjligheter till ett liv i full samhällsgemenskap som konventionen föreskriver att vi har rättt till

 

I konventionens artikel 19 slås det klart fast att personlig assistans –

Är en mänsklig rättighet så förnekas tusentals funktionshindrade denna rättighet av Sveriges regering oh riksdag

I konventionens artikel  29 slås dett fast att även funktionshindrade har rätt till det politiskaioch det offentliga livet

Men  hur skall man kunna vara d när man inte ens får läämna bostaden på grund av utebliven assistans/ledsagare

Vi kan alltså konstatera att funktionshindrade med behov ac´v assistans/ledsagar inte har rätt att ställa upp och vara  fullt deltagande i det politiska och offentliga livet enbart på grund av att  regeringen och riksdagen anser att man i sverige inrte behöver bry sig om  våra mänskliga rätigheter

 

 

%d bloggare gillar detta: