Nu är det nog nu måste rättsväsendet  följa lagarna

 

Vi har 3 lagar och en FN konvention som samtliga säger attt funktionshindrade har rätt att få leva som alla andra i samhället utan begränsningar mendetta struntar man fullständigt ifrån  rättsväsendet och dömmer varje dag funktionshindrade  till ett liv i begränsningar

Detta måste nu omedelbart få ett slut så att funktionshindrade slipper förnedras varje dag på grund av  vissa myndighetspersoners ovillja mot att funktionshindrade skall få leva som alla andra i samhället

Så här behandlar man i dagens sverige funktionshindrade med behov av personlig assistans på grund av sina funktionshinder:

Funktionshindrade förnedras och tvingas attt leva med blöjor och vistas i långa tider i sina begangnade blöjor eller helt enkelt tvingas att uträtta sina behov i sina  underkläder på grund av utebliven praktisk hjälp för att komma till toaletten och där uträtta sina behov

Funktionshindrade tvingas att vara nakna eller leva i sina  begangnade kläder långa tider  bara för attt man inte får praktisk hjälp med attt  få på sig eller av sig kläderna

Funktionshindrade tvingas att flytta från sina bostäder  och invanda miljö enbart på grund av att kommunerna tycker attt det är för dyrt att ge dom den praktiska hjälpen man behöver

Funktionshindrade tvingas att sluta sinalönearbeten eller olika uppdrag inom föreningsverksamheter och tvingas in i ett liv ipassivitet  och bidragsberoende enbart på grund av ute bliven praktisk hjälp

Funktionshindrade tvingas att ligga kvar i sina sängar eller sittande där enbart på grund av utebliven praktisk hjälp

Funktionshindrade tvingas till husarest och fullständig isolering  och avskildhet från samhället enbart på  grund av utebliven praktisk hjälp

 

Det är en fullständig katastrof för den enskilde medborgaren som inte bara  blir utan den praktiska hjälpen man mister samtidgt sitt medborgarskap i det svenska samhället

 

Det här är en liten del av hur det fungerar i dagens samhälle  på grund av att myndighetsverige inte vill leva upp till lagar och konventioner

FFunktionshinderpolitiken i sverige bygger på att funktionshindrade skall få den nödvändiga praktiska hjälpen  för att kunna få vara fullt elaktiga i hela samhället på lika villlkor som övriga samhällsmedborgare har rätt till

 

Här har vi dom lagar och den konvention som rättsväsendet vägra att efterleva

 

Sedan 2009-01-14 är sverige juridiskt bunden att följa konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade

Man skall enligt socialstyrelsen följa konventionens samtliga artiklar från och med detta datum för att funktionshindrade skall få sina rättigheter tillgodosedda

rtikel 4 Allmänna åtaganden

 

1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

 

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

 

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

 

c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

 

d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

 

e) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företags sida,

 

 

I artikel 19 i denna konvention slås det fast att:

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

 

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

 

 

LSS lagen:

 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.
Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM

 

Socialtjänstlagen säger :

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

 

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall   verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter   betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets   gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en   meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans   eller hennes behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för   dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första   stycket behöver ett sådant boende.

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm

 

 

 

januari 2009   ska Sverige följa FN:s konvention om rättigheter för personer med   funktionsnedsättning.

Det innebär att Sverige förbinder sig juridiskt att följa innehållet i   konventionens artiklar. Sverige förbinder sig även att med jämna mellanrum   rapportera till FN om hur konventionen efterlevs.

Delaktighet och jämlikhet

Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade   inom samhällets alla områden. Konventionen skapar inga nya rättigheter i sig,   utan syftar till att undanröja hinder för att personer med   funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter.   Konventionen består av ett antal artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom   samtliga livsområden.

Klaga om man känner sig kränkt

Till konventionen finns också ett fakultativt (frivilligt) protokoll som   innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till FN:s internationella   kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om han eller   hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta.

http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder/fn

 

Sveriges grundlag:

 

 

 

 

Grundläggande fri- och rättigheter

Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet

 

 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

 

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

 

 

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: