Delaktighet –jämlikhet och självbestämmande –personlig intigritet

Det här är  hämtat från sveriges grundlag:

Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

Att detta står inskrivit i vår grundlag saknar i dag fullständigt betydelse  för personer med funktionshinder  som är beroende av samhällets stöd för att kunna fungera i vardagens  samtliga skeenden

Myndighetsverige bryter med glädje vår grundlag när man skall  utreda om en person har behov av personlig assistans som är en mänsklig rättighet enlig konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som är juridiskt bindande för sverige sedan 2009-01-14

I denna konvention artikel 19 står det följande i direktöversättning från den engelska texten som är den som gäller

Artikel 19 direktöversatt

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på samma villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

(b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till en rad i-hem, bostäder och andra lokala stödtjänster, inklusive personlig assistans som krävs för att stödja boende och deltagande i samhället, och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället;

(c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

 

När nyndigheterna skall utreda rätten till personlig assistans så skall man besvara ett stort antal frågor av mycket personlig karaktär  som verkligen kränker den personliga intigriteten

Man skall bland annat uppge hur ofta och hur många gånger under ett dygn man  går på toalettenoch hur lång tid varje besök tar i minuter och sekunder

Detta gäller även den personliga hygienen

 

När det gäller vår delaktighet i samhället så begränsar myndigheterna  oss från full delaktighet genom att tidsbegränsa våra möjligheter til full delaktighet

Jämlikhet med den övriga befolkningen kommer funktionshindrade alderig  att få eftersom myndigheterna genom en massa konstiga och helt obegripliga regler förhindrar oss från att kunna uppnå det

 

När det gäller självständigheten kommer vi inte  att kunna få den heller på grund av samhällets ovillja att ge oss det mest självklar nämligen vår fullständiga rättt  till personlig assistans för  våra verkliga behov vi har och inte dom som myndigheterna anser att vi skall ha rätt till

Man bygger i dagsläget  upp en massa LSS boenden där man tvingar i funktionshindrade personer  att bosätta sig helt i strid med konventionen så även i boendet så misterman självständigheten

Det är likadant inom den kommunala hemtjänsten där kommunerna numera har laglig rätt att tvinga folk att flytta från sina hem om kommunen anser att man behöver för mycket hjälp i hemmet på grund av funktionshinder

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: