Förvaltningsjurister känner inte till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade

44 procent av landets beredningsjurister som skall förbereda underlaget för vad rättten skall besluta i mål som berör funktionshindrade känner inte till FN konventionen om mänskliga rätttigheter för funktionshindrade som gäller i sverige sedan 2009-01-14

Detta är mycket skrämmande att få reda på detta då det ofta hanlar om hur vi skall kunna leva våraliv i full samhällsgemenskap och få ett fullvärdigt liv med eget självbestämmande som det utlovas i konventionens arttikel 19

Och känner dom inte till konventionen så vet dom inte heller att sverige har förbundit sig att förändra samtliga laga-föreskrifter och sedvänjorr som förhindrar funktionshindrades fulla deltagande i samhället

Bland dommarna så är det bara 49 procent som vet vilkka stöd som kan erbjudas vid förhandling för funktionshindrade personer så här har vi ytterliggare bevis på att vi med funktionshinder inte har någon rättsäkerhet när det gäller avgörande för våra liv

Siffrorna kommer från Handisam som är statens utredningsorgan för funktionshinderfrågor

 

Fråm Socialstyrelsen

Sedan januari 2009 ska Sverige följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det innebär att Sverige förbinder sig juridiskt att följa innehållet i konventionens artiklar. Sverige förbinder sig även att med jämna mellanrum rapportera till FN om hur konventionen efterlevs.

Delaktighet och jämlikhet

Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade inom samhällets alla områden. Konventionen skapar inga nya rättigheter i sig, utan syftar till att undanröja hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Konventionen består av ett antal artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom samtliga livsområden.

Klaga om man känner sig kränkt

Till konventionen finns också ett fakultativt (frivilligt) protokoll som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till FN:s internationella kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta.

I konventionen ställs krav på att oberoende mekanismer ska ansvara för övervakning, skyddande och främjande av genomförandet av konventionen. På Sveriges regerings webbsida finns mer information om konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder/fn

 

Här  kan ni ladda ner hela konventionen

http://mffmr.se/konventionen/

 

 

%d bloggare gillar detta: