LSS inte bara personlig assistans

Det verkar var som så att dom flesta tycks tro att LSS bara handlar om personlig assistans vilket är helt fel efter som det är 10 olika insatser i denna lag där personlig assistans bara är en av punkterna

Här följer dom olika insatserna

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

 

Flera av dessa insatser står i strid mot FN konventionen om mänskliga rättigheter somsverige är juridiskt bunden att följa

En avinsatserna är boenden i olika former där man kan tvingas att flytta till instituionsboende bara för att man har ett funktionshinder vilket strider helt mot konventionen för där slås det fast att man har rätt att bosätta sig vart man själv vill

PÅ dom olika boendena somfinns i LSS har man inget självbestämmande utan det är personal som bestämmer hur ofta du får gå på olika fritidsnöjen och du tvingas att äta den mat som serveras och du får inte välja själv vilken mat du vill ha fö dagen och en massa andra saker som andra bestämmer över
Det var för at vi inte skulle behöva ha det så vi kämpade för personlig assistans och slippa bo ihop med personer vi själva inte har valt

Hela LSS säger bara att vi har rätt till goda levnadsförhållanden vilket betyder att det är andra som bestämmer vad som är goda levnadsvillkor för just dig det får du inte bestämma själv även om du är myndig och får rösta i allmänna val detta står även det i helt motsats till vad konventionen säger att du har rätt till för den säger att du har rätt till ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkningen har rätt till utan några som helst begränsningar av nyndigheterna

LSS och personlig assistans innehåller även den en massa olika begränsningar i ditt liv som strider helt mot konventionen om mänskliga rättigheter

I LSS talar man om att för att få rätt till personlig assistans så måste du tillhöra en viss persongrupp för att få rätt till personlig assistans lagen säger även att du inte har rätt till personlig assistans efter 65 årsdagen om du får ett funktionshinder som gör att du behöver mycket assistans av en annan person för att kunna leva ett fullvärdigt liv även i fortsättningen

Konventionen har inga begränsningar i olika personkretsar eller åldersbegränsningar det är därför vi måste kämpa för att detär konventionen som skall gälla och inte LSS som i praktiken begränsar vår rätt till ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap

Vi skall betänka attt ALLA har lika stor rätt att få leva ett fullvärdigt liv och inte bara en begränsad del av befolkningen vilket är falllet med LSS och även Sol

%d bloggare gillar detta: