Insändare

LSS-Boende i Helsingborg 14 min · Tänk att jag måste sluta som ett offer för de vidrigaste lögner och förtal, som brukas som vapen i den bubblande häxbrygden av vänskapskorrumption som innesluter snart sagt samtliga med det minsta inflytande här i Helsingborg. Hundratals människor bevittnade hur ett lokalt gäng fascister, vandaliserade min fastighet och förödde alla mina ägodelar, under polisbeskydd. därav följde den psykiatriska diagnosen Paranoia, då jag påstods tro att ett 30-tal medlemmar knutna till Skånepartiet slagit all min egendom sönder och samman, och att mina hallusinationer om min vandaliserade villa vart så kraftiga att alla som körde förbi min fastighet på Västkustvägen 28 i Hasslarp tydligt kunde se mina hallisunationer om den vandaliserade villan. Jag tvingas till ett liv i förnedring och trakasserier på ett av kommunens LSS-boenden sedan dess utifrån denna falska psykiatriska diagnos, och samtliga kamrater i S och V kring Helsingborg, sluter välvilligt upp med den svarthöger som regerar vår stad, och sviker deras offer. Jag är inte ensam om detta slag av politiskt drivna rättsövergrepp där man tar till psykiatrins lakejer att bli kvitt obekväma visselblåsare, Idag är den lovande riksdagskandidaten och fullmäktigeledamoten Carina Sällberg lika osynliggjord och låtsasglömd av stadens rumpslickargäng efter en skenrättegång som i allt måste ha kostat domstoldverket inemot 10 miljoner Carina som var fullkomligt frisk i mentalt hänseende, men en farlig visselblåsare med civillkurage, hämtades framfrör sina tre barn, en tidig morgon i hemmet av en av polisens pikèstyrkor, och fördes iklädd nattlinne och trosor de nära 30 milen upp till en rättspsykiatrisk instutition vid Göteborg för läkarundersökning på begäran av en rådman i vår Tingsrätt. Hon ansågs i beslutet ha vara sjukligt noggrann, och däruppe vid Göteborg skrevs så ett falskt läkarutlåtande att skulle vara så allvrligt psykiskt sjuk, att man förordade sluten rättspsykiatrisk vård med tvångsmedicinering av henne, då hon kränkt en HD reporters heder och ära under sin sjukdom. Hon var enligt alla bekantas bedömning absolut mentalt frisk och höll uppsakattade föredrag samt undervisade som vanligt i sin lärartjänst fram till att hon inhämtades med polis för vård i december, på rättspsyk här i Helsingborg. Men man upptäckte att hon kunde upprätthålla kontakten med omvärlden där, varför denna hedervärda person, som dömts i en skenrättegång förflyttades till högsäkerhets avdelningen på rättspsyk i Växjö, och därmed berövades all kontakt med yttervärlden. Nu är Carina underordnad samma chefsläkere där , som uppdaterade min falska diagnos och levererade ett batteri av lögner om mig under tjänstgöring här i Helsingborg. Inga livstecken har kommit från henne sedan omkring 5:e januari. Jag vill ställa en fråga . Är ni Helsingborgsre från alla partier som så troget slickar makten i ändan, och glatt offrar era dugligaste kamrater, för lite grynvälling i era tiggarskålar från vår härskande svarthögeregim verkligen stolta över er själva, där ni medverkar i vår kommuns ständiga rättshaverier mot obekväma. Som jag nu suttit här skurkaktigt fördömd av vår lokala psykiatri, och totalt övergiven av alla, i långt över 10 år, kan jag medan jag slites ut till kropp och själ genom övergrepp under en långsam avrättning, inte längre hålla käft mot all denna falskhet och förräderi. Vad beträffar den läkare som stadfäste mitt öde år 2011 och som till och med via falska intyganden försökte få mig satt under förvaltare så är han en iransk flykting, ochtroligen ett geni efter en blixtkarriär från taxichaför till chefsläkare för psykiatrin i Helsingborg förbi samtliga kollegor, och som nu efterträtt professorn Sten Levander som chef för rättspsykiatrin i Växjö. Jag vet inte någon annan flykting som lyckats med en så otrolig framgång och jag har lärt känna många högt kvlificerade flyktingar genom åren, och de kommer aldrig ett steg uppåt i vårt svenska samhälle. Ja jag kommer ofelbart att dö som en följd av den vidriga behandlingen, men en sak står klar att vad som aldrig kan dö är domen över er alla fega kräk som svikit era ideal i hopp om drömkarriärer likt den här omnämnde taxichafförens. Jo jag förstår vikten av trofasthet till de styrande, även om ni därvid måste fungera som torterare åt gänget i vårt stadshus, vilka jag inte vill kalla psykopater av hänsyn till dem som lider av den sortens personlighetstörning. – benämningen Svarthöger är passande nog. Men hur kan man vilja medverka i nedmonteringen av sitt eget fosterland via total trolöshet och åsidosättande av alla lagar och vanlig hyfs, plikt och folkvett? Fy Bubblan , för att ta till ett kraftuttryck från an annan avresandefolket. Den kära Astrid Lindgren avskydde sådan som er lika intensivt som jag och Carina Sällberg har gjort.

Upplands-VBro kommuns hemtjänst är undermålig

Upplands-VBro kommuns hemtjänst är undermålig

Hemtjänsten i Upplands-Bro kommun har mycket stora brister i sitt utförande till hemtjänstagarna
Framförallt så är språkkunskaperna i svenska mycket undermåliga personalen förstår inte svenska eller kan utrycka sigg på svenska
Denna stora brist i det svenska språket är mycket farlig då man skall hjälpa personer i sina hem med en mängd olika göremål och då är språket en av dom viktigaste delarna så att det inte blir några missförstånd
Det är inte bara personalen som kommer hem till oss utan även den personal som tar emot när man larmar vid olika hjälpbehov

Även tidspassningen kan bli mycket bättre
Vi får inte heller glömma bortpersonalens förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete i våra hem som det är i dagsläget så är personalstyrkan för liten i förhållande till antalet hjälptagare vilket gör att personalen utsätts för ständig stress för att hina med det som skall utföras hos hjälptagarna och det drabbar i slutändan oss hjälptagare på ettt för oss ofördömligt sättgenom att även vi blir stressade helt i onödan

Uppehåll på aktionen gör funktionsrättskonventionen till lag

Uppehåll på aktionen gör funktionsrättskonventionen till lag

Aktionen gör funktionsrättskonventionen (CRPD) till lag tvingas nu till ett uppehåll
Med anledning av Corona viruset tvingas vinu göra ett uppehåll men vi kan alla ändå fortsätta med aktionen genom att i stället för att vara på plats så kan vi alla sända mail tilll samtliga riksdagspartiier med flygbladets innehåll

Gör konventionen till lag

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Det är dags att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag.

Regeringen kan inte göra en konvention till lag
och strunta i en annan.

Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Sverige har skrivit under FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.

Vi har rätt till:
självbestämmande
utbildning och arbete
slippa få vår integritet kränkt
att inte bli isolerade och exkluderade
att inte bli diskriminerade
stöd för att bli självbestämmande och delaktiga

Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.

Rättigheterna minskar istället för öka.

Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.

Det är hög tid att rättigheterna blir verklighet.
Sven Aivert, Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter, mffmr.se
Jonas Franksson, STIL
Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade
Här kommer riksdagspartierna epost
info@sd.se
info@centerpartiet.se
info@vansterpartiet.se
info@kristdemokraterna.se
info@liberalerna.se
info@mp.se

Viåterkommer med besked när vi kan återuppta aktionen utanför riksdagen påtorsdagarna

Mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen (CRPD) för hemtjänstberoende i Upplands-Bro kommun

Mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen (CRPD) för hemtjänstberoende i Upplands-Bro kommun

Hur skall vi hemtjänsteberoende i upplands-bro kommun någonsin få våra mänskliga rätttigheter tillgdosedda fullt ut i enlighet med funktionsrättskonventionen när cheferna i hemtjänsten inte ens har läst och satt sig in vad konventionen inebär ipraktiken för vår rätt till det självbestämmande livet i fullsamhällsgemenskap precis som konventione garanterar oss
Konventionen har nu funnits sedan 2009-01-14 och så nu är det verkligen hög tid för cheferna inom hemtjänsten att läsa in sig på funktionsrättskonventionen och se till att man förverkligar vad som föreskrivs i konventionen så att vi hemtjänstberoende äntligen kan få våra mänskliga rättigheter tillgodosedda i den dagliga verksamheten
Vårt självbestämmande har en mycket central roll inom hela funktionshinderpolitiken och måste respekteras fullt ut så attt vi får vara fullvärdiga medborgare i kommunen och inte satta på undantag med chefer som skall bestämma över vilken hjälp vihar behov av och vid vilken tidpunkt vi har behov av hjälpinsatser
Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Funktionsrättskonventionen
Artikel 3 Allmänna principer

Denna konventions principer är följande:

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

b) icke-diskriminering,

c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

e) lika möjligheter,

f) tillgänglighet,

g) jämställdhet mellan kvinnor och män,

h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och
Frihet och personlig säkerhet

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Polismyndigheten bryter mot funktionsrättskonventionen (CRPD)

Polismyndigheten bryter mot funktionsrättskonventionen (CRPD)

När man gör en anmälan till polisen och begär att få kopia på anmälan så sänder dom en icke läsbar fi som ingen skärmläsare kan läsa då det är en bildfil man sänder och kallar den för PDF vilket den inte är
Polisen begår på detta sättt ettt brott mot tillgängligheten enligt artikel 9 i funktionsrättskonventionen och det är alvarligtnär polisen gör det anser jag då det är ettt brott man begår
Så skärpning polismyndigheten och se till att utbilda er personal så att man sänder läsbara filer till oss som inte ser och läser med hjälp av skärmläsare

Man påstår i Upplands-bro kommun att det råder valfrihet inom hemtjänsten

Man påstår i Upplands-bro kommun att det råder valfrihet inom hemtjänsten

Men någon riktig valfrihet råder inte då domprivata utförarna bara verkar mellan 0.8.00-22.00
Övriga tider så är det enbart den kommunala hemtjänsten som är tillgänglig vilket ipraktiken attt den person som ggår upp klockan 0.6.00 ochgår och lägger sig23.00 enbart har kommunen att välja på
Så kommunen har satt den verkliga valfriheten ur spel
Detsamma gäller äveninom ledsagarverksamhheten inom LSS där finns det bara komunen som utförare
Har man då hjälpinsatser via SoL och LSS så måste man äveninomden kommunala verksamheten ha olika utförare såmangör allt för att försvåra livet för oss ed stora hjälpbehov att fåleva ett fungerande socialtliv med minimalt antal personer som skall komma in i våra bostäder
Detta agerande frn kommunens sida står helt i strid gentemot vad man har förbunditsig dåsverige undertecknade och ratificerade konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta
Detstrider även mot regeringsformen (Grundlagen) kapitel 1 och 2 samt europakonventionen
Frågan vi ställer oss är när skall Upplands-bros funktionsnedsatta få valfrihet även i praktiken fullt ut och inte vad våra byråkrater och folkvalda politiker tycker räcker åtoss

Äntligen är kampen över

Äntligen är kampen över

Äntligen så får jag nu flytta in i egen lägenhet och bo självständigt med stöd av hemtjänsten och jag och min FD kan gå skilda vägar som vi redan för 9 år sedan hade tänkt att göra på grund av mina omfattande hjälpbehov som jag har som både blind och rullstolsburen med muskelsvaghet
Så nu får både jag och min FD leva våra egna liv utan att vara helt beroende av varandra och min FD sipper passa på mig hea dygnet som hon har tvingats till av kommunens socialförvaltnin
Men att det skall behöva ta 9 år för att få sina lagliga rättigheter tillgodosedda är inte bra politik
Men det finns samtidig smolk i glädjebägaren och det är attjag beviljas endas 3 timoch 20 minuters hemtjänst om dagen trots att jag har hjälpbehov på 17 timar om dagen för att få leva ett värdigt liv i enlighet med landets lagar och internationella överänskomelser så kampen måste fortsätta så att jag får leva mitt eget liv i full samhällsgemenskap som jag faktiskt har rätt till i enlighet med landets lagar och internationella överänskomelser
Så här skrev en av kommunens FD handläggare redan 2015 men som man aldrig från högre bestämmande tänkte genomföra
handläggare Tuula Valdemarsson
Komfram till vid utredning redan 2015 och samtidigt även konstaterade att
Vad som särskilt talar för att Sven behöver ha en assistent i sin närhet under hela sin vakna tid är att han inte självständigt kan förflytta sig, vare sig inomhus eller utomhus. Utan någon som kan bistå honom vid förflyttningar är han hänvisad till en mycket passiv och ovärdig tillvaro.
Så kampen för min rätt till ett värdigt liv måste fortsätta

Men nu på måndag så sker den stora flytten i sin helhet och min FD får börga leva sitt eget liv som hon själv vill utan att behöva passa upp på mig hela dygnet
Sven Aivert

En vanlig tortyrmetod är att låta personen leva i sin egen avföring

En vanlig tortyrmetod är att låta personen leva i sin egen avföring

Den här tortyrmetoden bryter mycket snabbt ner den somdrabbas och skappar inte bara stort psykiskt lidande utan det ger ävenmycket svåra fysiska följder somtill och med kan vara dödlig detjag tänker på är att det först och främst orsakar förstoppning och urinvägsinfektioner det ger även frätskador som utvecklas lätt till sitt och liggsår som blir mycket svårläkta
Man har förfinat denna behandling genomatt även neka den drabbade dusch för att kunna hålla sig ren man tillåter på sin höjd dusch två gånger i veckan
Hur man kan genomföra dessa vedervärdiga handlingar är ofattbart

Det finns även entill tortyrmetod som är mycket vanligt förekommande och det är att man isolerar personer i sina egna bostäder genomatt neka den praktiska hjälpen man har behov av för att kunna lämna bostaden normalt kallas det för olaga frihetsberövande vilket är ett klart brott mot kapitel 4 i brottsbalken
Detta här skapar grogrund för psykiska sjukdomar
Dessa tortyrer är så vanligt förekommande i dagens samhälle så att man inte längre anser att det handlar om ren tortyr av sina medmänniskor man ser det inte heler som grov misshandel vilket visar på hur man ser på personer med stora hjälpbehov på grund av funktionsnedsättningar
Varken media eller jurister reagerar på dettta av någon märklig anledning och tack vare uteblivna reaktioner så får det fortsätta i all oändlighet
Så när får vi se stora protestaktiooner på våra gator och torg mot det här enorma problemet som drabbar mycket stora grupper i vårt samhälle

Grundlagen
Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna. I regeringsformens första kapitel står också att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde.

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället

En hemtjänstberoendes dag

En hemtjänstberoendes dag

Här nedan så får vi ta del av en hemtjänstberoendes dag och det är mycket värdefull berättelse omhur det är att vara helt beroende av en fungerande hemtjänst på våra egna vilkor
Vi även du somläser det här berätta om hur hemtjänste fungerar för just dig så är du mycket välkommen med din egen berättelse sänd dendirekt tilloss via kontaktsidan så lägger vi upp den på vår hemsida
Du måste givet vis underteckna den med ditt riktiga namn men du får vara anonym heltnär den läggs upp på hemsidan
Så nu hoppas viatt få in flera berättelser så attt vi kan visa på hur hemtjänsten fungerar när man har en funktionsnedsättning =======================
Varför skall man straffas och förnedras och förtryckas enbartpågrund av funktionsnedsättning
Kan man undra!
Jag bor i haninge och skulle tidigt till Sös i september.
En måndagsmorgon kl 8 skulle jag vara där
Tänkte så här att eftersom jag ska vara där vid 8 och hemtj inte börjar förrän 7 så måste jag larma på trygghetslarmet typ vid 6 för att hinna dit i tid
Jag måste ju hinna både äta och göra mej klar
Jag behöver använda lift för att komma upp ur sängen och sen komma upp på mobil toa
I alla fall så tänkte jag redan på söndagskvällen att jag ringer till larmet och hör mig för när dom kanske trodde när jag kunde börja larma på månmorgon och hon svarade börja larma typ 5:30
Dessutom hade jag sagt ifrån mej hemtj (min dumma f-n .. vänta å se varför😂)då på morgonen eftersom dom började kl 7 och jag skulle vara på Sös vid 8
Måndmorgon .. ve och fasa, jag försov mig😡👎!!
Tvärvaknade 8:30😮
Kastade mig på larmet .. tänkte ingen ide att ringa hemtj som ju redan var ute hos sina kunder och vet sen förr att det är svårt att få hjälp om jag avsagt mig den puhhh
Så jag måste ta tjuren vid hornen och larma vilket jag gjorde då
Efter typ en halvtimme kommer dom två in till mig och genast börjar den ena att gasta och skrika och härja att : Vi minsann bara åker ut till folk om det bara är akut och inte till planerade läkarbesök!!!
Ja men mitt besök är akut eftersom att jag hade min tid på morgonen och tyvärr så råkade jag försova mig och det ber jag om ursäkt för!
Du kunde ha bett om en senare tid när du fick tiden för läkarbesöket, tyckte hon!
Nä, jag har annat för mig efter läkarbesöket dessutom är det inte du som bestämmer vilka tider jag ska göra mina ärenden på!
Den damen som stod på andra sidan sängen sa inte flaska ens.
Gaphalsen stod och muttrade för sig själv
Vänta jag ska tömma katetern dessutom behöver jag liksom alla andra mornar använda mobila toan sa jag!
Nä det hinner vi inte svarade gaphalsen grinigt
Rösten ekade rummet
Men va f-n jag måste på toa sa jag
Det kan du fixa på Sös😡
Så du menar att jag ska sitta och bajsa på mig på väg till Sös
Jag var fly förbannad vid detta laget, käftade emot henne i början men hon bara höjde rösten ännu högre
Hon stod och mumlade för sig själv och nästan viskade : jävla psykfall suck!!😡👎
Vad sa du frågade jag?
Säger du att du är ett psykfall eller vad sa du, kan du säga om vad du sa. frågade jag bara för att jävlas lite för jag tror att hon inte trodde på att jag skulle höra vad hon nästan viskade men förblev hon tyst!!
Efter att jag fått på mig byxor efter ett slitande och ryckande i dom och selen var på så kläckte gaphalsen ur sig att:
Om du gör om detta en gång till så kommer inte vi!
Det bestämmer inte du sa jag
Dom sa ingenting och så gick dom ut
från lägenheten.

Jäkla kärring och domdera och skrika och hålla på
Fasen man säger inte så till folk som hon gjorde
Jag ringe upp och berättade allt detta för deras chef som tyckte att det lät förskräckligt
Hon skulle ta reda på vilka dessa var för dom presenterade sig aldrig för mig dessutom.

Hon ringde upp mig efter ett par dagar och sa att hon hade pratat med vederbörande som, påstod hon, bett om ursäkt och hade sagt att hon hade nog tagit i lite för mycket
Det där är bara en och skär lögn!!
Varför inte komma personligen eller ringa och be om ursäkt personligen, så jäkla fegt😡

Och så sa chefen att: Jag minsann inte ska känna mig otrygg och våga larma igen
Jo pyttan!😡👎
Jag bad uttryckligen till chefen att den där gaphalsen vill jag inte ha hit innanför dörr igen, nja hon skulle försöka men det kunde hon inte lova!😡
Fast det kan hon om hon vill det är jag övertygad om!
Händer det igen då blir det anmälan om förtal och kränkning
Tyvärr hade jag inget namn att gå på annars hade jag gjort det på stuts!
Så passa er om ni bor i haninge för vissa i det s.k trygghetslarmet(stödgruppen) att göra s.k fel, bara att slå dövörat till!

Det höll på att hända aamma sak för ett tag sen när katetern gick sönder, som vanligt då 20 frågor om varför och men när kommer hemtj ungefär som om dom vill sätta dit mig
Katetern läckt, dyngblött i sängen
Klockan var nog 5:30 på morgonen då jag vaknade
Jag ville att dom skulle hissa upp mig i liften för att underlätta renbäddandet
Nej vi rullar dig från sida till sida det går bra (det tyckte inte jag att rulla fram och tillbaka på det dyngblöta lakanet som var blött ända till fotändan på sängen
Dom lade på ett rent torrt lakan på den skvalblöta madrassen det var små pölar av kiss på den som ju sjönk in i det rena lakanet utan att torka torr madrassen och sprita den sen😡
Dom tvättade inte ens av mej där jag hade legat emot det blöta lakanet.
Det är hemtjänstens jobb för dom kommer ju till dej snart i (kl var typ 7 när larmet kom till mig och hemtj kommer till mig vid 10)
Vi gör bara det allra mest nödvändiga😡👎)
Så där fick jag ligga med frätande kliande torkat kiss på mig i 3 timmar och vänta på hemtj som med mej också blev arga
Larmet ska göra hemtj jobb när sånt händer tog jag reda på
Dom skulle ha ha torkat och spritat madrassen och därefter lagt på rent lakan och slängt in det blöta lakanet i maskinen och satt igång tvättmakinen.
(Dom hade slängt allt blött i badkaret och lämnat det så)
Sen skulle dom ha hjälpt mig att få bli rentvättad från det intorkade kisset!!

Förbannade stödgrupp (larmet)som uppför sig så här mot de som behöver hjälp både akut och inte
Och så gnäller dom varenda gång dom är här hur mycket dom har att göra, men det finns ju andra jobb att söka tycker man för dessa gaphalsar och lata hör inte hemma i vården

n radikal text om rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet.

En radikal text om rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet.

Lansering!
Idag27 januari 2020 lanserar STIL, och Independent Living Institute, skriften Rätten till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen. Den handlar om artikel 19 i FN:s funktionsrättskonvention. Artikel 19 är en radikal text om rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet. Den skrevs av länderna i FN tillsammans med organisationer av personer med normbrytande funktionalitet.

För att leva upp till konventionen ska staten se till att personer med normbrytande funktionalitet ha ratt att välja bostadsort, få individuellt stöd och ha tillgång till allmän samhällsservice.

Men vad betyder det i praktiken? Och vad ar historien bakom rättigheterna? Vad kan vi och våra organisationer göra för att rättigheterna ska få genomslag så att alla verkligen får del av dem? Läs Susanne Bergs och Ola Linders essä som du hittar nedan i PDF- och wordformat.

Läs hela skriften här

https://www.stil.se/sv/nyheter/lansering?fbclid=IwAR2YFNtBwFwF5232yHWhkRLA9h4MQVKNi24QyKWeuDcNK0Zju4U1pOCGhMY

Det här måste man läsa om man skall förstå hur man skall kunna förstå vad funktionsrättskonventionen handlar om